LEVERINGSVOORWAARDEN
Fire Power Family B.V.

Artikel 1                Definities

Artikel 2                Toepasselijkheid leveringsvoorwaarden

Artikel 3                Betalingen en betalingstermijn

Artikel 4                Gevolgen niet tijdig betalen

Artikel 5                Recht van reclame

Artikel 6                Herroepingsrecht

Artikel 7                Vergoeding van bezorgkosten

Artikel 8                Vergoeding retourkosten

Artikel 9                Opschortingsrecht

Artikel 10             Retentierecht

Artikel 11             Verrekening

Artikel 12             Eigendomsvoorbehoud

Artikel 13             Levering

Artikel 14             Levertijd

Artikel 15             Feitelijke levering

Artikel 16             Levering zaken in opdracht

Artikel 17             Levering op afroep

Artikel 18             Levering en overgang van risico

Artikel 19             Transportkosten

Artikel 20             Verpakking en verzending

Artikel 21             Verzekering

Artikel 22             Bewaring

Artikel 23             Garantie

Artikel 24             Uitvoering van de overeenkomst

Artikel 25             Informatieverstrekking door de klant

Artikel 26             Uitvoering van een dienst

Artikel 27             Vrijwaring

Artikel 28             Klachten

Artikel 29             Ingebrekestelling

Artikel 30             Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

Artikel 31             Aansprakelijkheid Fire Power Family B.V.

Artikel 32             Vervaltermijn

Artikel 33             Recht op ontbinding

Artikel 34             Overmacht

Artikel 35             Wijziging van de overeenkomst

Artikel 36             Wijziging leveringsvoorwaarden

Artikel 37             Overgang van rechten

Artikel 38             Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

Artikel 39             Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Artikel 40             Toepasselijkheid leveringsvoorwaarden

 

Artikel 1              Definities

 1. Fire Power Family B.V. gevestigd te Oosterhout, Noord-Brabant onder KvK nr. 58911685.
 2. Klant: degene met wie Fire Power Family B.V. een overeenkomst is aangegaan
 3. Partijen: Fire Power Family B.V. en klant samen.
 4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.

 

Artikel 2              Toepasselijkheid leveringsvoorwaarden

 1. Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Fire Power Family V.
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze leveringsvoorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn
 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene en/of leveringsvoorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

Artikel 3              Betalingen en betalingstermijn

 

 1. Fire Power Family B.V. mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 50% van het overeengekomen bedrag verlangen.
 2. De klant dient betalingen achteraf binnen 7 dagen na levering van het product te hebben voldaan.
 3. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in verzuim en in gebreke is, zonder dat Fire Power Family B.V. de klant een aanmaning hoeft te sturen dan wel in gebreke hoeft te stellen.
 4. Fire Power Family B.V. behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.

 

Artikel 4              Gevolgen niet tijdig betalen

 

 1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Fire Power Family B.V. gerechtigd de wettelijke rente van 2% per maand voor niet-handelstransacties en de wettelijke rente van 8% per maand voor handelstransacties in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
 2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Fire Power Family V.
 3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Fire Power Family B.V. zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van Fire Power Family B.V. op de klant onmiddellijk opeisbaar.
 6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Fire Power Family V., dan is hij nog steeds verplicht de volledige overeengekomen prijs aan Fire Power Family B.V. te betalen.

 

Artikel 5              Recht van reclame

 

 1. Zodra de klant in verzuim is, is Fire Power Family B.V. gerechtigd het recht van reclame in te roepen ten aanzien van de onbetaalde aan de klant geleverde producten.
 2. Fire Power Family B.V. roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijke of elektronische mededeling.
 3. Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de klant de producten waar dit recht betrekking op heeft, onmiddellijk te retourneren aan Fire Power Family V., tenzij partijen hierover andere afspraken maken.
 4. De kosten voor het terughalen of -brengen van de producten komen voor rekening van de klant.

 

Artikel 6              Herroepingsrecht

 

 1. Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat:
  1. Het product niet is gebruikt
  2. Het geen product is dat snel kan bederven, zoals voedsel of bloemen
  3. Het geen product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of aangepast
  4. Het geen product is dat niet kan worden teruggestuurd om hygiënische redenen (ondergoed, badkleding, enz.)
  5. De verzegeling nog intact is, indien het gaat om gegevensdragers met digitale inhoud (dvd’s, cd’s, etc.)
  6. Het product geen reis, vervoersticket, cateringopdracht of vorm van vrijetijdsbesteding is
  7. Het product geen los tijdschrift of losse krant is
  8. Het geen (opdracht tot) spoedreparatie betreft
  9. De consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht.
 2. De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan:
  1. Op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van 1 bestelling
  2. Zodra de consument het eerste product bij een abonnement heeft ontvangen
  3. Zodra de consument een dienst voor het eerst heeft aangenomen
  4. Zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat afnemen
 3. De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via info@firepowerfamily.nl, indien gewenst met behulp van het format herroepingsrecht dat onderaan de algemene voorwaarden op de website van Fire Power Family (firepowerfamily.nl) te vinden is.
 4. De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te retourneren aan Fire Power Family B.V., bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen.

 

Artikel 7              Vergoeding van bezorgkosten

 

 1. Indien de consument tijdig van zijn herroepingsrecht gebruik heeft gemaakt en als gevolg daarvan tijdig de volledige bestelling aan Fire Power Family B.V. heeft geretourneerd, dan zal Fire Power Family B.V. eventuele door de consument betaalde verzendkosten binnen 14 dagen na ontvangst van de tijdig volledig geretourneerde bestelling aan de consument terugbetalen.
 2. De kosten voor bezorgen komen slechts voor rekening van Fire Power Family B.V. voor zover de volledige bestelling wordt geretourneerd.

 

Artikel 8              Vergoeding retourkosten

 

Indien de consument een beroep doet op zijn herroepingsrecht en de volledige bestelling tijdig retourneert, dan komen de kosten voor het retourneren van de volledige bestelling voor rekening van de consument.

 

Artikel 9              Opschortingsrecht

 

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

 

 

Artikel 10             Retentierecht

 

 1. Fire Power Family B.V. kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de klant onder zich houden, totdat de klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van Fire Power Family B.V. heeft voldaan, tenzij de klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld.
 2. De retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen verschuldigd is aan Fire Power Family V..
 3. Fire Power Family B.V. is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het gebruikmaken van zijn retentierecht.

 

Artikel 11           Verrekening

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan Fire Power Family B.V. te verrekenen met een vordering op Fire Power Family B.V.

Artikel 12           Eigendomsvoorbehoud

 1. Fire Power Family B.V. blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van Fire Power Family V., met inbegrip van vorderingen over het tekortschieten in de nakoming van de overeenkomst.
 2. Tot die tijd kan Fire Power Family B.V. zich te allen tijde beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.
 3. Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren.
 4. Indien Fire Power Family B.V. een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft Fire Power Family B.V. het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen.

Artikel 13           Levering

 1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
 2. Levering vindt plaats bij Fire Power Family V., tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
 3. Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant aangegeven adres.
 4. Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft Fire Power Family B.V. het recht om zijn verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan.
 5. Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de klant een verlate levering niet aan Fire Power Family B.V. kan tegenwerpen.

Artikel 14           Levertijd

 1. De door Fire Power Family B.V. opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. De levertijd vangt aan op het moment dat de klant het (elektronische) bestelproces volledig heeft afgerond en daarvan een (elektronische bevestiging) heeft gekregen van Fire Power Family V..
 3. Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij Fire Power Family B.V. niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand kan leveren of partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

 

Artikel 15           Feitelijke levering

 

De klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan plaatsvinden.

Artikel 16           Levering zaken in opdracht

 

 1. De klant is verplicht de in zijn opdracht door Fire Power Family B.V. geproduceerde zaken af te nemen.
 2. Wanneer zaken na het verstrijken van de levertijd niet door de klant zijn afgenomen, blijven deze ter beschikking staan van Fire Power Family V.. Niet afgenomen zaken worden voor rekening en risico van de klant opgeslagen. Fire Power Family B.V. mag altijd gebruik maken van de bevoegdheid van artikel 6:90 BW.

 

Artikel 17           Levering op afroep

 

Indien de klant met Fire Power Family B.V. levering op afroep is overeengekomen, en de klant zonder daartoe gerechtigd te zijn de zaken niet binnen de overeengekomen termijn heeft afgenomen, of bij gebreke van een overeengekomen termijn niet binnen 3 (drie) maanden na de gereed melding, mag Fire Power Family B.V. tot annulering of ontbinding van de overeenkomst gesloten met de klant overgaan, zonder dat Fire Power Family B.V. tot enige schadevergoeding verplicht zal zijn of zal kunnen worden en onverminderd het recht van Fire Power Family B.V. om alle als gevolg daarvan geleden of te lijden schade op de klant te verhalen, die gehouden is deze schade aan Fire Power Family B.V. te vergoeden.

 

Artikel 18           Levering en overgang van risico

Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering van een gekochte zaak gaat op de klant over op het moment waarop de zaak in de macht van de klant wordt gebracht

Artikel 19           Transportkosten

Transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen hierover iets anders hebben afgesproken zoals een actie of besteding boven een bepaald bedrag.

Artikel 20           Verpakking en verzending

 1. Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de klant, alvorens het product in ontvangst te nemen, hiervan door de expediteur dan wel bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan Fire Power Family B.V. niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.
 2. Indien de klant zelf voor transport van een product zorgdraagt, dient hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden aan Fire Power Family V., bij gebreke waarvan Fire Power Family B.V. niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

 

Artikel 21           Verzekering

 

 1. De klant verplicht zich de volgende zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade evenals diefstal:
  1. Geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst
  2. zaken van Fire Power Family B.V. die bij de klant aanwezig zijn
  3. zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd
 2. De klant geeft op eerste verzoek van Fire Power Family B.V. de polis van deze verzekeringen ter inzage.

 

Artikel 22           Bewaring

 1. Indien de klant bestelde producten pas later afneemt dan de overeengekomen leveringsdatum, is het risico van een eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de klant.
 2. Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige dan wel verlate afname van producten komen geheel voor rekening van de klant.

 

Artikel 23           Garantie

 1. Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Fire Power Family B.V. enkel een inspanningsverplichting en dus geen resultaatsverplichting.
 2. De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijk(e) fabricage, constructie of materiaal.
 3. De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.
 4. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op de klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de klant komen of van een derde die het product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt.

 

Artikel 24           Uitvoering van de overeenkomst

 1. Fire Power Family B.V. voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.
 2. Fire Power Family B.V. heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.
 3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant.
 4. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat Fire Power Family B.V. tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.
 5. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat Fire Power Family B.V. tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant

 

Artikel 25           Informatieverstrekking door de klant

 1. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan Fire Power Family V.
 2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.
 3. Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert Fire Power Family B.V. de betreffende bescheiden.
 4. Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Fire Power Family B.V. redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.

 

Artikel 26           Uitvoering van een dienst

 

 1. Fire Power Family B.V. zal zich inspannen om de dienstverlening naar beste kunnen uit te voeren en garandeert de vastgelegde afspraken tijdig en volledig na te komen, een en ander conform de wet en maatschappelijke gebruik en met inachtneming van de zorg van een goed dienstverlener op grond van artikel 7:401 BW.
 2. Indien Fire Power Family B.V. op enig moment voorziet dat zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet naar behoren kunnen worden nagekomen, dient Fire Power Family B.V. de klant hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

 

 

 

Artikel 27           Vrijwaring

De klant vrijwaart Fire Power Family B.V. tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Fire Power Family B.V. geleverde producten en/of diensten.

Artikel 28           Klachten

 1. De klant dient een door Fire Power Family B.V. geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
 2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Fire Power Family B.V. daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.
 3. Consumenten dienen Fire Power Family B.V. uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.
 4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Fire Power Family B.V. in staat is hierop adequaat te reageren.
 5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
 6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Fire Power Family B.V. gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

 

Artikel 29           Ingebrekestelling

 1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Fire Power Family V.
 2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Fire Power Family B.V. ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

Artikel 30           Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

Als Fire Power Family B.V. een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Fire Power Family B.V. verschuldigd zijn.

 

Artikel 31           Aansprakelijkheid Fire Power Family B.V.

 

 1. Fire Power Family B.V. is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
 2. Indien Fire Power Family B.V. aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
 3. Fire Power Family B.V. is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
 4. Indien Fire Power Family B.V. aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

 

Artikel 32           Vervaltermijn

 

Elk recht van de klant op schadevergoeding van Fire Power Family B.V. vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 BW.

Artikel 33           Recht op ontbinding

 

 1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Fire Power Family B.V. toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.
 2. Is de nakoming van de verplichtingen door Fire Power Family B.V. niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Fire Power Family B.V. in verzuim is.
 3. Fire Power Family B.V. heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien Fire Power Family B.V. kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

 

Artikel 34           Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 BW geldt dat een tekortkoming van Fire Power Family B.V. in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Fire Power Family B.V. kan worden toegerekend in een van de wil van Fire Power Family B.V. onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Fire Power Family B.V. kan worden verlangd.
 2. Tot de in lid 1 genoemde overmacht situatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
 3. Indien zich een overmacht situatie voordoet waardoor Fire Power Family B.V. 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Fire Power Family B.V. er weer aan kan voldoen. Vanaf het moment dat een overmacht situatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
 4. Fire Power Family B.V. is in een overmacht situatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmacht toestand enig voordeel geniet.

 

Artikel 35           Wijziging van de overeenkomst

Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

Artikel 36           Wijziging leveringsvoorwaarden

 1. Fire Power Family B.V. is gerechtigd deze leveringsvoorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Fire Power Family B.V. zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
 4. Een consument is gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de leveringsvoorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

 

 

 

Artikel 37           Overgang van rechten

 

 1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Fire Power Family V..
 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, lid 2 BW.

 

Artikel 38           Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 

 1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze leveringsvoorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Fire Power Family B.V. bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

 

Artikel 39           Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 

 1. Op deze leveringsvoorwaarden en iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Fire Power Family B.V. is gevestigd, is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

 

Artikel 40           Toepasselijkheid leveringsvoorwaarden

 

Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing sinds 01 januari 2022.